OM MIG

Jessica Hedin

SAMTALSTERAPEUT, COACH & MINDFULNESSINSTRUKTÖR 

Jag heter Jessica Hedin och jag är diplomerad samtalsterapeut och coach i transpersonell och holistisk psykologi - psykosyntes. Jag har en basutbildning i integrativ psykoterapi - steg 1, samt är utbildad mindfulnessinstruktör. 


Jag bor i Ängadalen på landet norr om Karlsborg i Västra Götaland tillsammans med min man och de yngsta barnen, de äldsta har hunnit flytta hemifrån. För snart 15 år sedan bestämde jag mig för att påbörja resan med att förverkliga de drömmar jag haft en längre tid. Jag jobbade då som ekologisk frisör med eget företag sedan många år, men började längta efter att vidareutveckla mig och jobba vidare med människor fast på ett djupare plan. Jag utbildade mig då till samtalsterapeut. Efter min utbildning jobbade jag som kurator på en vårdcentral i 4 år, med KBT och Mindfulness som mina främsta verktyg. Sedan kom längtan efter att dra igång egen verksamhet igen och sedan 3 år driver jag nu Ängadalens Hälsa på heltid. Jag har under 1 ½ år jobbat deltid som konsult inom elevhälsan i Töreboda kommun, med uppdraget att implementera konceptet ”Mindfulness i skolan” samt som skolkurator på högstadiet. I detta uppdrag ingick att utbilda både personal och elever i Mindfulness. Numer tar jag emot klienter i min praktik här i Ängadalen. 


I Ängadalen får jag också utlopp för mitt stora intresse av natur, trädgård och odling. En sak jag lärt mig om mig själv är att jag älskar projekt, jag har ständigt något (eller massor!) på gång. Jag trivs när jag får utrymmer för att skapa och vara kreativ, utveckla, förnya och förändra.

Psykosyntes

Jag är dipl. samtalsterapeut och coach i transpersonell psykologi – psykosyntes, och har en basutbildning i integrativ psykoterapi och jag är även utbildad mindfulnesinstruktör. Psykosyntes är en helt fantastisk psykologi, med ett holistiskt och transpersonellt synsätt på människan där alla delar av att vara människa ryms och hänger ihop såsom tankar, känslor, kropp och själ. Psykosyntesen omfamnar modern vetenskap, västerländsk psykologi och tusenåriga österländska visdomstraditioner.

Den transpersonella terapin vilar på en människosyn som skiljer sig från andra former av terapi. Den har en djupare och mer omfattande människosyn, och ser på individen som mer än det personliga och vardagliga, att vårt medvetande är mer än ett isolerat ego, att vi är mer än våra kroppar och mer än vårt psyke. Med ett transpersonellt synsätt finns något heligt i varje människa och den upplevelsen kan ge en känsla av djupare samhörighet, känsla av meningsfullhet, enhet och syfte i tillvaron. Det finns också en tro på utveckling och transformation hos varje individ eftersom teorin vilar på en bild av att det i varje människa finns en konstruktiv och läkande kraft, och denna kraft kallas inom psykosyntesen för Självet. 


I dagens sekulariserade samhälle finns inte längre religionen lika naturligt för oss som ett språk för andliga frågor, men i oss människor finns ändå en längtan efter det heliga, och behovet av sekulariserad andlighet eller helighet är stort hos många. Psykosyntesen ser längtan efter helighet hos människan som en önskan att leva i mer kontakt med det högre omedvetna, med Självet, och vårt autentiska jag. Detta synsätt är tillsammans med den terapeutiska relationen grundbultar i psykosyntesterapi och med ett kärleksfullt förhållningssätt, som verkligen möter människor där de är, anpassas terapin utifrån varje individ. Allt för att hjälpa människor att möta hela livet, hela sig själv och leva sant mot självet, stärka det autentiska jaget, utforska sina värderingar och sin egen unika potential. Psykosyntesen betonar bland annat behoven av kreativitet, altruism, medkänsla, skönhet, godhet och intuition för ökat välmående, tillfredsställelse och frid.


Ibland söker sig klienter till psykosyntesterapi när livet är riktigt tungt på olika sätt, men det kan också handla om en längtan efter något mer i livet, mer meningsfullhet och sammanhang och att få utforska sig själv och sin väg framåt i livet. Men psykosyntes är mycket mer än ett förhållningssätt, det är en integrativ psykoterapi med många metoder tillgängliga. Integrativ terapi innebär att olika teorier och tekniker används så som psykodynamiska, kognitiva, behavioristiska samt meditativa och kreativa metoder, som vävs samman till en unik enhet för varje klient.

Psykosyntesen har rötterna i den psykodynamiska traditionen, där betydelsen av det förflutna, det omedvetnas inflytande och de psykologiska försvaren har en central roll. För att få fatt på vår potential och uppnå välmående behöver vi ibland hjälp med att gå till de mörkare delarna inom oss, våra skuggsidor och möta de rädslor och försvar som blockerar eller håller oss tillbaka.


Många av våra psykologiska försvar skapas tidigt under barndomen och är kopplade till våra anknytningsmönster. Anknytningen och dessa mönster följer oss genom livet i alla våra nära relationer, men dessa mönster är inte oföränderliga de är tvärtom möjliga att läka och förändra, tex i psykoterapi. I psykosyntesterapi är därför arbete med det inre barnet ofta centralt, liksom arbete med de delpersonligheter som uppstår ur de anpassningar barnet gör när den autentiska personligheten inte kan utvecklas i sin helhet, då uppstår ”sår” i den inre utvecklingen och vi utvecklar ett falskt själv i syfte att skydda det autentiska jaget och att i så hög grad som möjligt få närhet till våra anknytningspersoner.


Det verkliga självet finns som en medfödd kraft eller potential hos människan, redo att förverkligas om förutsättningarna är tillräckligt trygga i de nära relationerna.

Ett sammanhållet integrerat själv, en autentisk personlighet kan bara växa fram, förverkligas, i relation till någon som förstår oss och kan spegla oss, i en anknytningsrelation. Vi behöver bli speglade i allt vi är, vilket det är få av oss som blivit och det som inte blir speglat lär vi oss att dölja, det innebär att vi döljer delar av vårt autentiska jag och tvingas anpassa vårt beteende För att bevara relationen till anknytningspersonen, följden blir en djup otrygghet och en ängslan, en grundångest, vilket kan skapa en känsla av existentiell ensamhet och meningslöshet.

I psykosyntesterapi är den terapeutiska relationen viktig, jobbiga känslor som inte delas med en annan riskerar att bli överväldigande och skapa en känsla av ensamhet och skam, och omvänt, att bli sedd och hörd och förstådd för den unika person klienten är och de känslor individen har skapar en känsla av mening och upphäver den existentiella ensamheten.

Mina utbildningar

 • Diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes med basutbildning i integrativ psykoterapi steg 1 
 • Diplomerad Samtalscoach i psykosyntes  
 • Diplomerad Par- och Relationsterapeut i psykosyntes
 • Mindfulnessinstuktör steg 1 och steg 2, genom Mindfulnesscenter
 • Ledare i Mindful Qigong
 • Påbyggnadsutbildningarna - Mindfulness i skolan och Mindfulness och medkänsla 
 • Motiverande samtal (MI) grundkurs
 • OptimumMind-coach genom Optimummetoden®
 • Gruppledarutbildning ABC – Alla Barn i Centrum 
 • Gruppledarutbildning Cool Kids – gruppbehandling för barn med ångestproblematik och deras föräldrar.
 • Utbildning - Praktisk samverkan kring tidiga samordnade insatser för barn och unga